KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

 


Koncepcja Pracy

Przedszkola w Perzowie

2012 – 2016

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowana na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),

• Statutu Przedszkola w Perzowie

 

 

 

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 30.08.2012r. uchwałą nr 3/30/08/2012

 

 

 

 

 

 

Wizja przedszkola

 

Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi.

 

 

Wspólnie z rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze.

 

 

                                                                                                

                                                                                   

 

 

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania

                                                 

 

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi

 

 

 

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Przedszkole bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • W przedszkolu przestrzega się  praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie, a także skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice to partnerzy uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, co uwzględnia w swoich działaniach
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

 

 

 

 

Misja przedszkola

 

Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

 

 


 

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką

 

 

      

 

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 

 

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Podnoszenie, doskonalenie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego 
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4.      IV. Zarządzanie przedszkolem

·      Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Podjęcie nowatorskich  działań mających wpływ na osiąganie wysokiej jakości pracy
 • Realizacja międzynarodowego programu zdrowia emocjonalnego małych dzieci „ZIPPI NASZ PRZYJACIEL”
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną.
 • Realizacja nowatorskich programów
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

·         Udzielanie i organizowanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

·          Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

·         Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantujących realizację zadań placówki

·          Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych

·         Podjęcie  działań proekologicznych – przystąpienie do programu o tematyce ekologicznej

Kryteria sukcesu

·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

·         Poprawa stanu pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół budynku.

·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

·         Liczny udział dzieci w konkursach, akcjach charytatywnych i imprezach  organizowanych przez różne instytucje i podmioty.

·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne media

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy, „dzienniczek przedszkolaka”

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, kart pracy
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacja zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców organizacja warsztatów dla rodziców ,

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka – zajęcia pokazowe, uroczystości przedszkolne i środowiskowe.

 

AKTUALNY CZAS
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
ADRES PRZEDSZKOLA
 
PRZEDSZKOLE PERZÓW
63-642 PERZÓW
77 PERZÓW
tel.62-7861018

www.przedszkole-perzow.pl.tl

W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014
PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST
OD 6.45 DO 15.15

ŚNIADANIE :GODZINA 8.30 DO 9.00
OBIAD :GODZINA 12.00 DO 12.30
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
 
Zwracamy się z prośbą o wpłacanie kwoty 30 złotych na
RADĘ RODZICÓW za rok szkolny 2013/14
ZAJĘCIA DODATKOWE JĘZYK ANGIELSKI RELIGIA
 
JĘZYK ANGIELSKI
(zajęcia nieodpłatne
dla wszystkich dzieci 5-6 letnich )

GRUPA 6 LETNIA
CZWARTEK GODZ.9.00-9.30


GRUPA 5 LETNIA
CZWARTEK GODZINA 9.30 - 10.00


zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani Agata Rak
.........................................

RELIGIAGRUPA 6 LETNIA
poniedziałek godz.12.30-13.00
środa godz.12.30- 13.00

GRUPA 5 LETNIA
poniedziałek 13.30-14.00
środa 13.30 14.00

zajęcia z religii prowadzi Pani Bernadeta Dadacz 
Ilość osób 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=